§1

Foreningens navn er “Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej”.

§2

Foreningens hjemsted er Odense Kommune.

§3

Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig matr.nr. 6 ii, 6 ik, 6il, 6im, 6in, 6io, 6 ip, 6iq, 6ir, 6is, 6it, 6iu, 6iv, 6ix, 6iy, 6iz, 6iæ, 6iø, 6ka, 6kb, 6kc, 6kd alle Bullerup By, Agedrup, samt matr.nr. 14s, 14t, 14u,14v, 14x, 14y, 14z, 14æ, 14ø, 14aa, 14ab, 14ac, 14ad, 14ae, 14af, 14ag, 14ah, 14ai, 14ak, 14al, 14am, 14an, 14ao, 14ap, 14aq, 14ar, 14as, 14at, 14au, 14av, 14ax, 14ay, 14az, 14aæ, 14aø, 14ba, 14bb, 14bc, 14bd, 14be, 14bf, 14bg, 14bh, 14bi, 14bk, 14bl, 14bm, 14bn, 14bo, 14bp, 14bq, 14br, 14bs, 14bt, 14bu, 14bv, 14bx, 14by, 14bz, 14bæ, 14bø, 14ca, 14cb, 14cc, 14cd, 14ce, 14cf, 14cg, 14ch, 14ci, 14cl, 14z alle Seden By, Seden.

Der gives endvidere ret til, men der er ingen pligt for, at andre grundejere som er omfattet af lokalplan nr. 46.382 kan blive medlemmer af grundejerforeningen.

§4

Stk. 1
Foreningens generalforsamling kan efter samme regler som gælder for vedtægtsændringer, træffe beslutning om: at foreningens område skal udvides, således at ejere af ejendomme, der ligger uden for foreningens område, men grænser til dette, kan optages som medlemmer af foreningen.
At grundejerforeningen skal slutte sig sammen med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder, og at grundejerforeningen skal deles op i to eller flere selvstændige foreninger .
Stk. 2
Generalforsamlingens beslutning kræver kommunalbestyrelsens godkendelse.
Stk. 3
Hvis ejendomme, hvor på der ikke hidtil har hvilet forpligtelse til at være medlem af en grundejerforening, inddrages under foreningens område skal et således opnået medlemskab være bindende for fremtidige ejere af de pågældende ejendomme, hvorfor der skal ske en tinglysning af servitut bestemmelse herom.

§5

Stk. 1.
Matr.nr. 6 ig Bullerup By, Agedrup og matr.nr. 14 Q Seden By, Seden overdrages vederlagsfrit grundejerforeningen.
Udstykkeren gør opmærksom på, at en del af matr.nr. 14 Q Seden By, Seden, beliggende nord for matr.nr. 14 ak og 14 ah Seden af areal 600 – 800 m2, er eksproprieret af Odense Kommune i forbindelse med den planlagte udvidelse af Kertemindevejen. Fællesarealerne overdrages med respekt af de servitutter, der måtte blive pålagt af Odense Kommune eller andre herunder forsyningsværker m.v.

Udstykkeren gør i den forbindelse opmærksom på, at ejeren af matr.nr. 14 bt Seden har ret til færdsel med køretøj ind over en lille del af fællesarealer, som støder op til grunden i forbindelse med til og frakørsel fra ejendommen, såvel som ejeren af matr.nr. 14 æ Seden, i forbindelse med drift af damefrisørsalon, har fået lov til at bruge en del af fællesarealet til 2 parkeringspladser, mod at matr.nr. 14 æ og 14 bt vedligeholder den del af fællesarealet. Grundejerforeningen respekterer disse aftaler.

Stk. 2.
Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.
Grundejerforeningen udfører de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivningen.
Stk. 3.
Grundejerforeningen varetager i øvrigt i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning herom medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de under foreningens områdehørende ejendomme.

§6

Grundejerforeningen er uafhængig af partipolitiske interesser.

§7

Stk. 1
Generalforsamlingen afgør i hvilket omfang finansiering og administration af de til foreningen henlagte opgaver alene kan ske ved opkrævning hos de enkelte medlemmer eller tillige ved optagelse af lån.
Stk. 2
Det enkelte medlem er forpligtet til at betale de til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte bidrag.
Stk. 3
Ved ikke rettidig betaling af skyldige beløb skal det pågældende medlem ikke alene betale alle med inddrivelsen forbundne omkostninger, men tillige et rentebeløb på 2 % pr. påbegyndt måned af det skyldige beløb. Dog mindst 50,- kr. Er der ikke betalt efter anden rykker overgives fordringen til inkasso.
Stk. 4
Et medlem, der er i restance til foreningen, har ikke stemme- og taleret på generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til eller beklæde tillidshverv i foreningen.

§8

Stk. 1.
Et medlem betaler bidrag for hver ejendom, medlemmet ejer.
Stk. 2
Hvis der på en ejendom er indrettet to eller flere selvstændige boligenheder, betales dog bidrag for hver boligenhed.

Stk. 3
Medmindre generalforsamlingen beslutter andet skal der betales lige store bidrag for alle ejendomme og boligenheder.
Ved bygning af boligenhed, ved ombygning samt vedligehold, er ejeren af den pågældende mart./ejendom ansvarlig for, genopbygning af evt. beskadigede veje, fortorve, fællesarealer o.l.
Det pågældende medlem skal alene betale alle omkostninger.
Andelsboligforeningerne på matr.nr. 14 s betaler halvt kontingent pr. boligenhed, mod at foreningerne selv vedligeholder og driver arealerne indenfor matr.nr. 14 s. Seniorbofællesskabet Hammerparken på matr. Nr. 14 cl betaler halvt kontingent pr. boligenhed, mod at seniorbofællesskabet selv holder arealerne indenfor matr. 14 cl.
Ældreboligerne på matr.nr. 14 z, 6 il og 6 im Bullerup By, Agedrup betaler ligeledes halvt kontingent pr. boligenhed, mod at ældreboligforeningen selv holder arealerne indenfor de ovennævnte matrikelnumre.
Stk. 4
Generalforsamlingen kan fastsætte et specielt bidrag (indskud), der skal betales for ejendomme og boligenheder, når bidragspligt indtræder efter foreningens stiftelse.

§9

Stk. 1
I forholdet til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser med andet end deres andel i foreningens formue. Generalforsamlingen kan dog med 2/3 majoritet, jfr. § 23 Stk. 1 og 2, vedtage personlig og solidarisk hæftelse for gæld til anerkendt pengeinstitut.
Stk. 2
I forhold til foreningen hæfter medlemmerne personligt og pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.
Stk. 3
Det enkelte medlem er pligtigt, efter generalforsamlingens beslutning, overfor långivende pengeinstitut at stille sikkerhed for foreningens lån.
Stk. 4
Det enkelte medlem er endvidere efter generalforsamlingens beslutning pligtig til at stille sikkerhed for foreningens til enhver tid værende krav til medlemmet.

§ 10

Stk. 1
Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at være medlem af foreningen, og kan intet krav rette mod
dennes formue.

Stk. 2
Den nye ejer indtræder i den tidlige ejers rettigheder og forpligtelser over for foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer over for foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancer og overtager forpligtelserne.
Stk. 3
Både den tidligere og den nye ejer er pligtig til at anmelde ejerskiftet til foreningen og i den forbindelse hermed oplyse den nye ejers navn og bopæl, samt den tidligere ejers nye bopæl.

§ 11

Stk. 1
Et medlem, som betaler fuldt kontingent, har på generalforsamlingen 2 stemmer for hver fulde bidrag som er pålignet medlemmet.
Bestyrelsen i de to andelsboligforeninger på matr. nr. 14 s har hver 20 stemmer og bestyrelsen i ældreforeningen på matr.nr. 14 z, 6 il og 6 im har 20 stemmer. De enkelte medlemmer af boligforeningen har møderet og taleret på generalforsamlingen, såvel som bestyrelserne af hhv. andelsboligforeningerne og ældreboligforeningerne kan uddelegere stemmerne til medlemmerne.
Hvis ældreboligforeningen bliver privatejet udøves stemmeafgivelsen af ejeren.

§ 12

Stk. 1
Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed.
Stk. 2
Medlemmer af ejerens husstand, lejere og andre brugere af ejendomme inden for grundejerforeningens område har adgang til at overvære generalforsamlingen, medmindre generalforsamlingen beslutter andet. Det samme gælder for repræsentanter for kommunen.

§ 13

Stk. 1
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned i Odense Kommune.
Stk. 2
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel via hjemmeside og e- mail. Bestyrelsen kan beslutte, at medlemmer, der ikke har digital adgang, modtager indkaldelsen på anden vis efter ansøgning. Medlemmer er selv forpligtet til at underrette bestyrelsen ved ændring af e-mailadresse.
Stk. 3
Dagsorden, der fastsættes af bestyrelsen, skal følge med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det samme gælder det underskrevne årsregnskab, samt budget for indeværende regnskabsår. Stk. 4
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 5
Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

Stk. 6
På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles: 1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen.
4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
5. Fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.
6. Valg af formand.
7. Valg af kasserer.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
9. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
10. Eventuelt valg af administrator.
11. Eventuelt.

§ 14

Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel, som den ordinære afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst 1/4 af foreningens medlemmer, der ikke er i restance til foreningen. I begæringen skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives.
Stk. 2
Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse, idet juli måned dog ikke medregnes.
Stk. 3
Hvis ikke mindst 50 % af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen.

§ 15

Stk. 1
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant, kasserer, revisor eller revisorsuppleant for foreningen.
Stk. 2
Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre en stemmeberettiget begærer skriftlig afstemning.
Stk. 3
Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgiv stemme i henhold til mere end to fuldmagter.

Stk. 4
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægten bestemmer andet. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Blanke stemmer medregnes ikke.
Stk. 5
Oven på det generalforsamlingen passerede, skal der udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.
Stk. 6
Senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse udsender bestyrelsen referat til hvert enkelt medlem.

§ 16

Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

§ 17

Stk. 1
Bestyrelsen består af mindst 6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Formanden og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen, medens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv .
Stk. 2
Et medlem af bestyrelsen i hver af de to andelsboligforeninger og et medlem af bestyrelsen i ældreboligbeboerforeningen kan efter ønske deltage i grundejerforeningens bestyrelses møder. Stk. 3
Bestyrelse og revisor vælges for 2 år ad gangen, således at i lige årstal vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer og een revisor, på ulige årstal vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer og een revisor.
Der vælges 2 suppleanter og 2 revisorsuppleanter, som vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Stk. 4
Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 4 er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.
Stk. 5
Hvis generalforsamlingen har valgt en administrator til at udføre foreningens administrative opgaver, er medlemmer af grundejerforeningen pligtige at modtage valg, som formand og som medlem af bestyrelsen eller som suppleanter og virke i denne funktion i mindst et år inden for hver femårsperiode.
Stk. 6
Bestyrelseshverv er ulønnet, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet.

§ 18

Stk. 1
Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg, og udøver de administrative beføjelser, som er henlagt til foreningen.
Stk. 2
Generalforsamlingen kan overdrage foreningens administrative opgaver eller dele heraf til en af generalforsamlingen valgt administrator.
Stk. 3
Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af fællesanlæg m.v.
Stk. 4
Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt.
Stk. 5
Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal underskrives af bestyrelsen på næstfølgende bestyrelsesmøde.
Stk. 6
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer giver møde.
Stk. 7
Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 8
Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af foreningens medlemmer uden for bestyrelsen. Dog skal udvalgsformanden altid være et bestyrelsesmedlem.

§ 19

Foreningen tegnes over for tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

§ 20

Stk. 1
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2
Regnskabet tilstilles revisorerne inden den 10/2, og skal af disse være revideret, såvel talmæssigt som kritisk, så betids, at en ekstrakt med revisor påtegning kan udsendes til medlemmerne samtidigt med indkaldelse til generalforsamlingen.

§ 21

Stk. 1
Medlemmernes indbetalinger foretages til det sted som angives af bestyrelsen eller generalforsamlingen.

Foreningens midler indsættes i bank, sparekasse eller på girokonto i foreningens navn. Stk. 2
Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 2.000,-.
Stk. 3

Bestyrelsen tilstræber bedst mulig forrentning af foreningens formue. Ved investeringer, dog kun i obligationer.

§ 22

Stk. 1
Vejfonden i grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej er oprettet med det formål at foreningen opbygger den nødvendige kapital, til at vedligeholde og reetablere foreningen veje og fortorve.
Stk. 2
Det er foreningens bestyrelse der har ansvaret for at sikre den bedst mulige anbringelse af vejfondens kapital med der formål at sikre størst mulig værdi tilvækst.
Stk. 3
Foreningens bestyrelse har til opgave at sikre at vejfondens midler kun anvendes iht. stk. 1 og at anden anvendelse kun kan godkendes af en generalforsamlings flertal, dog gælder dette samme majoritet som §24 stk. 1 og § 24 stk. 2.

§ 23

Fremkommer der spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 24

Stk. 1
Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af foreningens samlede antal stemmer.
Stk. 2
Er det fornødne antal stemmer ikke repræsenteret til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de givne stemmer, uden hensyn til antal fremmødte, er for forslaget.
Stk. 3
Ændring af foreningens vedtægt kræver kommunalbestyrelsens samtykke.

§ 25

Således vedtaget på generalforsamlingen, den 8. marts 1989. Vedtægter er revideret d. 2113 1990
Vedtægter er revideret d. 17/3 1992
Vedtægter er revideret d. 29/3 2001

Vedtægter er revideret d. 29/3 2010 (§13 stk. 4) Vedtægter er revideret d. 25/3 2015 (§13 stk. 2)